ขอเชิญคณาจารย์   บุคลากร และบัณฑิตศึกษา  ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร  มทร.อีสาน  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร  มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ  โดนเน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
          ในการนี้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ทางเว็บไซต์  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป