ประชาสัมพันธ์และเชิญดาวน์โหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดทำ Website และ Mobile Application ภายใต้ชื่อ "Green Digital Library" สำหรับการให้บริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์(E-Book)แก่เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยรวบรวมหนังสือดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไว้บนระบบห้องสมุดกรีนดิจิทัล
สามารถดาวน์โหลด Mobile Application "Green Digital Library" ทั้งในระบบ iOS และ Android ทาง QR code และสามารถเยี่ยมชมทางเว็บไซต์  https://greendigitallibrary.deqp.go.th/