ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

     นักศึกษาใหม่ชั้นปี่ที่ 1   ทีสนใจสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว