ขอเชิญร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

ขอเชิญอาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  วันที่  30 - 31  กรกฎาคม  2562  ณ  โรงอาหาร   เวลา  09.00 น. - 12.00 น.