ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดการออกแบบสมุดบันทึกในไตล์คุณ