ภาพกิจกรรม Library Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562