ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่สนใจ ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์  นิสิต  นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่สนใจ  ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  กสทช.  ฉบับประจำปี  2563  โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2563

สำหรับรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่  เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการกสทช