รวมแหล่งทรัพยากรออนไลน์

งานวิทยบริการและสารเทศ  ได้รวบรวมแหล่งทรัพยากรออนไลน์  ได้แก่   ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (สนับสนุนโดย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)   ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ฐานข้อมูลนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์   คลังวิจัย / ฐานข้อมูลงานวิจัย   แหล่งทรัพยากรอื่น ๆ