ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวิศวสารลาดกระบัง

ขอเชิญชวนคณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา  ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวิศวสารลาดกระบัง  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/lej  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิจัยและนวัตกรรม (ส่วนงานวิศวสารลาดกระบัง)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โทรศัพท์  0-2329-8317  หรือ  0-2329-8000  ต่อ  3465  หรือ  E-mail :  kmitl.eng.jnl@gmail.com