3 ขั้นตอนง่าย อ่านบทความวารสารไทย THAIJO

 THAIJO เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทย    สามารถเข้าใช้บริการได้ที่   https://www.tci-thaijo.org/