เผยแพร่รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562

            ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ได้จัดทำรายงานประจำปีสภา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจำปี 2562  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ในรอบปีที่ผ่านมาของสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการนี้ จึงขอเผยแพร่รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจำปี  2562  ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://council.rmutsv.ac.th