ภาพบรรยากาศ โครงการ Library Tour

ภาพกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ห้องสมุดยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน   เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลการบริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง รวมถึงเข้าใจข้อปฏิบัติและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดได้อย่างถูกต้อง
22 กรกฎาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (เช้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บ่าย)
23 กรกฎาคม คณะบริหารธุรกิจ (เช้า) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (บ่าย)
24 กรกฎาคม คณะศิลปศาสตร์ (เช้า)