New Platform of Cambridge Textbooks: Higher Education for Rajamangala University of Technology Srivijaya

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID19 ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาของหลายๆ สถาบัน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโดยให้เปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น ทางสำนักพิมพ์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและช่วยเหลือห้องสมุดในการจัดหาทรัพยากรฯ สื่อสิ่งพิมพ์ที่จะเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวก แก่อาจารย์และนักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยทางสำนักพิมพ์ได้ออกแบบ Platform ใหม่ที่เรียกว่า Higher Education (HE) โดยรวบรวมตำราเรียน (Textbooks)  กว่า 750 รายการในสหสาขาวิชา โดยเป็นการเข้าใช้งานแบบดูออนไลน์ (online view only) แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้และสามารถเข้าใช้พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน   ข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังนี้    
1.  คู่มือการใช้งาน
2.  Higher Education
3.  HE Textbooks List