ยอดนักอ่านประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ยินดีกับอาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน 10 ท่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ เคาน์เตอร์ห้องสมุด งานวิทยบริการและสารสนเทศ ภายในวันที่  21 กรกฏาคม  2563  นี้