ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6  สิงหาคม 2563 ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
แนะนำเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
Web of Science , Proquest Dissertation & Thesis ,ProQuest ABI Inform, Gale Onefile ,Emerald, Springer และ ACM
วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร ผู้เชี่ยวชาญ จากแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด