E-Thesis ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถเข้าใช้บริการ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  E-Thesis เป็นรูปหนึ่งของ E-library ที่ให้บริการสารสนเทศในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สามารถสืบค้นและดาวน์โหลด  https://www.repository.rmutsv.ac.th/