ประชาสัมพันธ์อบรม หัวเรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science

            ทางสำนักพิมพ์ Clarivate จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บไซต์ให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
Date: Wednesday, 23 Jun 2021
Time: 2:00 pm Thailand Time (วันพุธที่ 23 มิถุนายน บ่ายสองโมงตามเวลาประเทศไทย)
Topic : Publish strategically for research impact using Web of Science
ห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านที่สนใจ เข้าไปลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3gRCHWq