ทำแบบประเมินความพึ่งพอใจงานวิทยบริการและสารสนเทศ

แจ้งผู้ใช้บริการยืม - คืนหนังสืองานวิทยบริการและสารสนเทศ กรุณาทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงให้บริการของงานวิทยบริการและสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไปหรือคลิกที่ลิงค์ >>>>>https://url.rmutsv.ac.th/mrgyj