ห้องสมุดจะกลับมาเปิดบริการพื้นที่นั่งงานหนังสือ (เร็วๆๆๆๆนี้)

                 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา   และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน  งานวิทยบริการและสารสนเทศ   จึงเปิดให้บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ แบบ  Online และของดให้บริการนั่งอ่านหนังสือภานในพื้นที่งานวิทยบริการและสารสนเทศ เพื่อลดการสะสมและแพร่กระจายของเชื้อภายในตัวอาคาร จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้