Cinque Terre

Welcome to Library Support

ระบบ Library Support เป็นระบบที่งานวิทยบริการและสารสนเทศได้พัฒนาขึ้น ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของกระบวนการทำงาน ระยะเวลาการทำงานและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับวิทยาเขต

งานวิทยบริการและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

New Update
หากพบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่
Tanapat Thammachot
IPPHONE : 3940