ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการ : งานวิทยบริการและสารสนเทศ

  • ข้อมูลสถิติ

    ผู้เข้าใช้หอสมุด

    ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการงานวิทยบริการและสารสนเทศ โดยการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบประตูอัตโนมัติ.

  • ข้อมูลสถิติ

    ผู้เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

    ข้อมูลสถิติการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดเก็บจากผู้ที่เข้าสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์.