ข้อมูลจำนวนทรัพยากร : งานวิทยบริการและสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ข้อมูลทรัพยากรที่มีให้บริการ

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-07-15 13:40:40
ระบบเลขเรียกที่ใช้ในงานวิทยบริการและสารสนเทศ

          ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขา กำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College)การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อยต่างๆ

เลขเรียก
หมวดหมู่
THAI BOOK
TEXT BOOK
TOTAL BOOK
ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม
000
คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป 1,548 3,286 526 739 2,074 4,025
010
บรรณานุกรม แคตตาล็อก 45 77 2 2 47 79
020
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 122 245 8 10 130 255
030
หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม 80 154 65 99 145 253
040
ยังไม่กำหนดใช้ 1 2 0 0 1 2
050
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี 1 1 1 3 2 4
060
องค์การต่างๆ พิพิธภัณฑวิทยา 13 17 1 1 14 18
070
วารสารศาสตร์ การพิมพ์ 27 47 2 2 29 49
080
ชุมนุมนิพนธ์ 106 136 55 77 161 213
090
ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก 1 2 1 1 2 3
100
ปรัชญา 12 27 1 1 13 28
110
อภิปรัชญา 2 4 1 2 3 6
120
ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์ 6 7 1 2 7 9
130
จิตวิทยานามธรรม 37 47 1 1 38 48
140
แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม 2 4 0 0 2 4
150
จิตวิทยา 688 1,170 39 46 727 1,216
160
ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา 11 30 1 1 12 31
170
จริยศาสตร์ ศีลธรรม 53 102 12 13 65 115
180
ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก 18 33 1 1 19 34
190
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 7 8 0 0 7 8
200
ศาสนา 7 21 0 0 7 21
210
ศาสนาธรรมชาติ 5 12 0 0 5 12
220
ไบเบิล 1 1 1 1 2 2
230
เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา 1 1 0 0 1 1
240
ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา 4 8 0 0 4 8
250
คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ 1 3 0 0 1 3
260
สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา 1 2 0 0 1 2
270
ประวัติคริสต์ศาสนา 2 5 0 0 2 5
280
นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา 1 1 0 0 1 1
290
ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ 607 908 7 7 614 915
300
สังคมศาสตร์ 728 1,255 72 101 800 1,356
310
สถิติศาสตร์ 6 9 3 4 9 13
320
รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง 292 406 5 7 297 413
330
เศรษฐศาสตร์ 1,027 1,935 212 268 1,239 2,203
340
กฎหมาย 489 826 18 25 507 851
350
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ 219 336 5 5 224 341
360
ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม 199 353 31 50 230 403
370
การศึกษา 742 1,329 70 93 812 1,422
380
การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง 163 275 33 48 196 323
390
ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา 223 375 57 97 280 472
400
ภาษา 2 3 13 18 15 21
410
ภาษาศาสตร์ 45 103 45 62 90 165
420
ภาษาอังกฤษ 602 1,343 544 1,430 1,146 2,773
430
ภาษาเยอรมัน 15 37 4 4 19 41
440
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ 6 14 5 5 11 19
450
ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน 1 1 0 0 1 1
460
ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส 2 6 8 8 10 14
470
ภาษาละติน 0 0 0 0 0 0
480
ภาษากรีก 0 0 0 0 0 0
490
ภาษาอื่นๆ 498 1,168 10 10 508 1,178
500
วิทยาศาสตร์ 84 151 41 96 125 247
510
คณิตศาสตร์ 494 2,002 184 309 678 2,311
520
ดาราศาสตร์ 37 84 39 62 76 146
530
ฟิสิกส์ 225 537 147 201 372 738
540
เคมี 125 305 88 108 213 413
550
วิทยาศาสตร์โลก 50 82 22 26 72 108
560
บรรพชีวินวิทยา 1 1 2 2 3 3
570
ชีววิทยา 123 236 33 42 156 278
580
พฤกษศาสตร์ 48 62 5 5 53 67
590
สัตววิทยา 36 52 17 25 53 77
600
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี 44 77 33 40 77 117
610
แพทยศาสตร์ 734 1,249 87 100 821 1,349
620
วิศวกรรมศาสตร์ 1,213 3,504 1,816 2,563 3,029 6,067
630
เกษตรศาสตร์ 547 905 31 35 578 940
640
คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว 1,246 2,538 396 483 1,642 3,021
650
การจัดการธุรกิจ 2,506 6,197 970 1,195 3,476 7,392
660
วิศวกรรมเคมี 200 544 137 149 337 693
670
โรงงานอุตสาหกรรม 114 366 117 137 231 503
680
สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร 32 82 66 74 98 156
690
การก่อสร้าง 179 461 137 154 316 615
700
ศิลปกรรม การบันเทิง 157 347 125 134 282 481
710
ภูมิสถาปัตย์ 97 200 60 66 157 266
720
สถาปัตยกรรม 224 465 450 504 674 969
730
ประติมากรรม 64 129 94 106 158 235
740
การวาดเขียน มัณฑนศิลป์ 743 1,548 513 587 1,256 2,135
750
จิตรกรรม ภาพเขียน 95 186 212 225 307 411
760
ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก 14 27 18 23 32 50
770
การถ่ายรูป ภาพถ่าย 66 108 33 35 99 143
780
ดนตรี 42 72 3 4 45 76
790
การบันเทิง นันทนาการ กีฬา 178 359 23 23 201 382
800
วรรณกรรม วรรณคดี 278 563 39 49 317 612
810
วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ 5 9 4 5 9 14
820
วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ 7 8 2 2 9 10
830
วรรณคดีภาษาเยอรมัน 0 0 0 0 0 0
840
วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ 0 0 0 0 0 0
850
วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน 0 0 0 0 0 0
860
วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส 0 0 0 0 0 0
870
วรรณคดีภาษาละติน 0 0 0 0 0 0
880
วรรณคดีภาษากรีก 0 0 0 0 0 0
890
วรรณคดีภาษาอื่นๆ 335 586 1 1 336 587
900
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 46 69 7 10 53 79
910
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว 454 652 51 62 505 714
920
ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 662 970 16 20 678 990
930
ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ 18 25 3 4 21 29
940
ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก 30 40 8 10 38 50
950
ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก 404 633 15 18 419 651
960
ประวัติศาสตร์แอฟริกา 2 3 1 1 3 4
970
ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ 7 7 2 2 9 9
980
ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ 1 1 1 1 2 2
990
ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก 4 6 1 1 5 7
มสธ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 967 1,923 0 0 967 1,923
นว
นวนิยาย 2,504 4,033 0 0 2,504 4,033
รส
เรื่องสั้น 220 272 0 0 220 272
อ้างอิง 338 456 1 1 339 457
งานวิจัย 10 16 0 0 10 16
SKD
DVD ภาพยนต์ 0 0 332 397 332 397
รวม 24,679 49,283 8,244 11,341 32,923 60,624