ข้อมูลจำนวนทรัพยากร : งานวิทยบริการและสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ข้อมูลทรัพยากรที่มีให้บริการ

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-05-07 14:24:40
ระบบเลขเรียกที่ใช้ในงานวิทยบริการและสารสนเทศ

          ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขา กำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College)การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อยต่างๆ

เลขเรียก
หมวดหมู่
THAI BOOK
TEXT BOOK
TOTAL BOOK
ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม
000
คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป 1,505 3,209 474 683 1,979 3,892
010
บรรณานุกรม แคตตาล็อก 45 77 2 2 47 79
020
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 112 228 8 10 120 238
030
หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม 79 153 65 99 144 252
040
ยังไม่กำหนดใช้ 1 2 0 0 1 2
050
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี 1 1 1 3 2 4
060
องค์การต่างๆ พิพิธภัณฑวิทยา 12 16 1 1 13 17
070
วารสารศาสตร์ การพิมพ์ 26 45 0 0 26 45
080
ชุมนุมนิพนธ์ 104 134 55 77 159 211
090
ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก 1 2 1 1 2 3
100
ปรัชญา 12 27 1 1 13 28
110
อภิปรัชญา 2 4 1 2 3 6
120
ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์ 5 6 1 2 6 8
130
จิตวิทยานามธรรม 36 46 1 1 37 47
140
แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม 2 4 0 0 2 4
150
จิตวิทยา 625 1,103 36 43 661 1,146
160
ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา 11 30 1 1 12 31
170
จริยศาสตร์ ศีลธรรม 45 93 11 12 56 105
180
ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก 18 33 1 1 19 34
190
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 7 8 0 0 7 8
200
ศาสนา 6 19 0 0 6 19
210
ศาสนาธรรมชาติ 5 12 0 0 5 12
220
ไบเบิล 1 1 1 1 2 2
230
เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา 1 1 0 0 1 1
240
ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา 4 8 0 0 4 8
250
คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ 1 3 0 0 1 3
260
สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา 1 2 0 0 1 2
270
ประวัติคริสต์ศาสนา 2 5 0 0 2 5
280
นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา 1 1 0 0 1 1
290
ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ 569 844 7 7 576 851
300
สังคมศาสตร์ 694 1,216 68 97 762 1,313
310
สถิติศาสตร์ 6 9 3 4 9 13
320
รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง 271 375 5 7 276 382
330
เศรษฐศาสตร์ 976 1,867 198 251 1,174 2,118
340
กฎหมาย 471 800 15 22 486 822
350
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ 206 320 4 4 210 324
360
ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม 183 327 29 48 212 375
370
การศึกษา 678 1,231 67 90 745 1,321
380
การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง 157 265 30 45 187 310
390
ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา 213 361 56 96 269 457
400
ภาษา 2 3 13 18 15 21
410
ภาษาศาสตร์ 45 103 45 62 90 165
420
ภาษาอังกฤษ 565 1,284 537 1,421 1,102 2,705
430
ภาษาเยอรมัน 11 33 4 4 15 37
440
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ 6 14 5 5 11 19
450
ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน 1 1 0 0 1 1
460
ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส 2 6 8 8 10 14
470
ภาษาละติน 0 0 0 0 0 0
480
ภาษากรีก 0 0 0 0 0 0
490
ภาษาอื่นๆ 461 1,114 10 10 471 1,124
500
วิทยาศาสตร์ 81 148 41 96 122 244
510
คณิตศาสตร์ 482 1,977 171 294 653 2,271
520
ดาราศาสตร์ 37 84 38 61 75 145
530
ฟิสิกส์ 220 531 142 196 362 727
540
เคมี 122 301 77 97 199 398
550
วิทยาศาสตร์โลก 50 82 20 24 70 106
560
บรรพชีวินวิทยา 1 1 2 2 3 3
570
ชีววิทยา 117 229 30 38 147 267
580
พฤกษศาสตร์ 46 59 5 5 51 64
590
สัตววิทยา 33 47 16 24 49 71
600
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี 42 74 29 36 71 110
610
แพทยศาสตร์ 701 1,205 82 95 783 1,300
620
วิศวกรรมศาสตร์ 1,166 3,411 1,693 2,433 2,859 5,844
630
เกษตรศาสตร์ 515 845 29 33 544 878
640
คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว 1,193 2,449 387 474 1,580 2,923
650
การจัดการธุรกิจ 2,369 6,025 902 1,125 3,271 7,150
660
วิศวกรรมเคมี 194 534 127 139 321 673
670
โรงงานอุตสาหกรรม 113 364 111 131 224 495
680
สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร 31 80 60 68 91 148
690
การก่อสร้าง 170 445 131 148 301 593
700
ศิลปกรรม การบันเทิง 150 337 119 128 269 465
710
ภูมิสถาปัตย์ 95 197 59 65 154 262
720
สถาปัตยกรรม 219 456 445 499 664 955
730
ประติมากรรม 61 124 84 95 145 219
740
การวาดเขียน มัณฑนศิลป์ 706 1,495 495 568 1,201 2,063
750
จิตรกรรม ภาพเขียน 88 176 208 221 296 397
760
ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก 14 27 15 16 29 43
770
การถ่ายรูป ภาพถ่าย 65 106 30 31 95 137
780
ดนตรี 42 72 3 4 45 76
790
การบันเทิง นันทนาการ กีฬา 172 351 21 21 193 372
800
วรรณกรรม วรรณคดี 268 551 39 49 307 600
810
วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ 5 9 4 5 9 14
820
วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ 5 5 2 2 7 7
830
วรรณคดีภาษาเยอรมัน 0 0 0 0 0 0
840
วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ 0 0 0 0 0 0
850
วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน 0 0 0 0 0 0
860
วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส 0 0 0 0 0 0
870
วรรณคดีภาษาละติน 0 0 0 0 0 0
880
วรรณคดีภาษากรีก 0 0 0 0 0 0
890
วรรณคดีภาษาอื่นๆ 326 575 1 1 327 576
900
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 44 67 7 10 51 77
910
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว 439 636 51 62 490 698
920
ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 637 938 16 20 653 958
930
ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ 17 24 3 4 20 28
940
ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก 29 39 8 10 37 49
950
ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก 372 598 15 18 387 616
960
ประวัติศาสตร์แอฟริกา 2 3 1 1 3 4
970
ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ 6 6 2 2 8 8
980
ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ 1 1 1 1 2 2
990
ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก 4 6 1 1 5 7
มสธ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 944 1,882 0 0 944 1,882
นว
นวนิยาย 2,324 3,849 0 0 2,324 3,849
รส
เรื่องสั้น 215 267 0 0 215 267
อ้างอิง 230 319 1 1 231 320
งานวิจัย 8 13 0 0 8 13
SKD
DVD ภาพยนต์ 0 0 332 397 332 397
รวม 23,359 47,466 7,821 10,890 31,180 58,356