ข้อมูลสถิติความพึงพอใจ : งานวิทยบริการและสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 231 ครั้ง
211    มากที่สุด
9    มาก
2    ปานกลาง
2    น้อย
7    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.80
อยู่ในเกรณ์ มากที่สุด

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในภาพรวมการให้บริการ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 ครั้ง
0    มากที่สุด
0    มาก
0    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 0.00
อยู่ในเกรณ์ น้อยที่สุด

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในทรัพยากรหนังสือและสื่ออื่นๆ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 ครั้ง
0    มากที่สุด
0    มาก
0    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 0.00
อยู่ในเกรณ์ น้อยที่สุด

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในความทันสมัยของทรัพยากรและสื่ออื่นๆ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 ครั้ง
0    มากที่สุด
0    มาก
0    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 0.00
อยู่ในเกรณ์ น้อยที่สุด

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และระบบ Student Print
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 ครั้ง
0    มากที่สุด
0    มาก
0    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 0.00
อยู่ในเกรณ์ น้อยที่สุด