ข้อมูลสถิติความพึงพอใจ : งานวิทยบริการและสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 211 ครั้ง
205    มากที่สุด
1    มาก
2    ปานกลาง
1    น้อย
2    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.92
ร้อยละ 98.48
อยู่ในเกรณ์ มากที่สุด

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในด้านทรัพยากรสิ่งพิมพ์
เช่น หนังสือ, วารสาร

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 101 ครั้ง
90    มากที่สุด
8    มาก
3    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.86
ร้อยละ 97.23
อยู่ในเกรณ์ มากที่สุด

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในด้านทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
เช่น e-Book, e-Magazine, e-Journal

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 92 ครั้ง
85    มากที่สุด
6    มาก
1    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.91
ร้อยละ 98.26
อยู่ในเกรณ์ มากที่สุด

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในด้านครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้
เช่น โต๊ะ-เก้าอี้, เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ IT

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 91 ครั้ง
79    มากที่สุด
10    มาก
2    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.85
ร้อยละ 96.92
อยู่ในเกรณ์ มากที่สุด

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
กระบวนการและขั้นตอนเข้าใจง่าย

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 91 ครั้ง
80    มากที่สุด
7    มาก
2    ปานกลาง
1    น้อย
1    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.80
ร้อยละ 96.04
อยู่ในเกรณ์ มากที่สุด

ข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติความพึงพอใจในระบบสืบค้นทรัพยากร
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 88 ครั้ง
78    มากที่สุด
7    มาก
3    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.85
ร้อยละ 97.05
อยู่ในเกรณ์ มากที่สุด