ข้อมูลสถิติความพึงพอใจ : งานวิทยบริการและสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 51 ครั้ง
49    มากที่สุด
2    มาก
0    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.96
อยู่ในเกรณ์ มากที่สุด

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในด้านทรัพยากรสิ่งพิมพ์
เช่น หนังสือ, วารสาร

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ครั้ง
2    มากที่สุด
1    มาก
0    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.67
อยู่ในเกรณ์ มากที่สุด

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในด้านทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
เช่น e-Book, e-Magazine, e-Journal

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ครั้ง
1    มากที่สุด
2    มาก
0    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33
อยู่ในเกรณ์ มาก

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจในด้านครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้
เช่น โต๊ะ-เก้าอี้

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 2 ครั้ง
0    มากที่สุด
2    มาก
0    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00
อยู่ในเกรณ์ มาก

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเองและอุปกรณ์ไอที
เช่น อุปกรณ์ IT, เครื่องคอมพิวเตอร์, ระบบพิมพ์งานฟรี

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 4 ครั้ง
3    มากที่สุด
1    มาก
0    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.75
อยู่ในเกรณ์ มากที่สุด

ข้อมูลสถิติความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 ครั้ง
0    มากที่สุด
0    มาก
0    ปานกลาง
0    น้อย
0    น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 0.00
อยู่ในเกรณ์ น้อยที่สุด