บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : หน่วยห้องสมุด วิทยาเขตตรัง


 

ชื่อ-สกุล          : นางพิมลรัตน์ ปานแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้าหน่วยห้องสมุด
TEL         : 075-204-057
EMAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางสาวอรทัย จริงจิตร
ชื่อภาษาอังกฤษ    : -
ตำแหน่ง      : บรรณารักษ์
TEL           : 075-204-057
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางสาวสุพรรณี กิ่งเกาะยาว
ชื่อภาษาอังกฤษ    : -
ตำแหน่ง      : บรรณารักษ์
TEL           : 075-204-057
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด