ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 
URL http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
รายละเอียด : ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ

(เปิดทดลองใช้งาน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)