แนะนำหอสมุด

หน่วยห้องสมุด งานบริหารวิชาการและวิจัย

เป็นอาคารเอกเทศ ชื่อว่า อาคารวิทยบริการ  มีพื้นที่การให้บริการ  3 ชั้น