ติดต่อหอสมุด

หน่วยห้องสมุด วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทร : 0-7520-4057-8
IPPHONE : 8217
E-MAIL : libraryrmutsvtrang@gmail.com