ติดต่อหอสมุด

หอสมุด วิทยาเขตไสใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 109 ม.2 ต.ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-773131-2 ต่อ 148, 150
IPPHONE : -
E-MAIL : -