e-Library

E-Library@RMUTSV

E-Book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็น E-Book ที่มหาวิทยาลัยมีการจัดซื้อเข้ามาให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา

E-Journal

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

เป็น E-Journal ที่มีการแนะนำและเปิดให้ใช้งานฟรี

E-Thesis

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

E-Database

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. มีมากกว่า 13 ฐานข้อมูล

E-Magazine

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

เป็น E-Magazine ที่นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ฟรีผ่าน e-Passport

Application

Application เพื่อการศึกษา

Application เพื่อการศึกษาที่หอสมุดขอแนะนำ