บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : งานวิทยบริการและสารสนเทศ


 

ชื่อ-สกุล          : นายกิติศักดิ์ วัฒนกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
TEL         : 074-317-100 ต่อ 1162
EMAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางนงนาฎ ระวังวงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mrs. Nongnard Rawangwong
ตำแหน่ง    : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ
TEL         : 074-317-100 ต่อ 1163
EMAIL      : nongnard.r@rmutsv.ac.th
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายธนพัต ธรรมโชติ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mr. Tanapat Thammachot
ตำแหน่ง    : หัวหน้างานวิทยบริการและสารสนเทศ
TEL         : 074-317-100 ต่อ 1163
EMAIL      : tanapat.t@rmutsv.ac.th
Profile      : ดูรายละเอียด

 

กลุ่มงาน : บริหารงานทั่วไป


ชื่อ-สกุล            : นางนงลักษณ์ รักจันทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : -
ตำแหน่ง      : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL           : 074-317-100 ต่อ 1163
EMAIL        : nonglak.r@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางอัลิปรียา รักคล้าย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Anlipreeya Rakklay
ตำแหน่ง      : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL           : 074-317-100 ต่อ 1163
EMAIL        : anlipreeya.r@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางกุลวดี สุขเกษม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Kunwadee Sukkasem
ตำแหน่ง      : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL           : 074-317-100 ต่อ 1164
EMAIL        : kunwadee.s@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นายภาดล เฉลียวพรหม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : -
ตำแหน่ง      : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL           : 074-317-100 ต่อ 1164
EMAIL        : padol.c@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

 

 

กลุ่มงาน : งานห้องสมุด


ชื่อ-สกุล            : นายวิระชัย อินทรอนันต์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Weerachai Intara-anan
ตำแหน่ง      : บรรณารักษ์
TEL           : 074-317-100 ต่อ 1164
EMAIL        : weerachai.i@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางสาวกัลยากร พลสวัสดิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : -
ตำแหน่ง      : บรรณารักษ์
TEL           : 074-317-100 ต่อ 1164
EMAIL        : kanyakorn.p@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางยุวดี จันทรประดิษฐ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : -
ตำแหน่ง      : บรรณารักษ์
TEL           : 074-317-100 ต่อ 1164
EMAIL        : yuwadee.c@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

กลุ่มงาน : อาคารสถานที่และแม่บ้าน


ชื่อ-สกุล            : นางนิตยา เอี้ยวหีด
ชื่อภาษาอังกฤษ    : -
ตำแหน่ง      : แม่บ้าน
TEL           : 074-317-100 ต่อ 1164
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางพิมล ดวงจักร์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : -
ตำแหน่ง      : แม่บ้าน
TEL           : 074-317-100 ต่อ 1164
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นายองอาจ แต่งศิริธรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : -
ตำแหน่ง      : พนักงานอาคารสถานที่
TEL           : 074-317-100 ต่อ 1164
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด