ติดต่อหอสมุด

งานวิทยบริการและสารสนเทศ

อาคาร 38 (หอสมุด) เลขที่ 1
ถ. ราชดำเนินนอก ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
โทร : 074-317-100 ต่อ 1163 (สำนักงาน), 1164 (จุดบริการ)
E-MAIL : library@rmutsv.ac.th