ประวัติหอสมุด

  • วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้  เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา” วิทยาเขตภาคใต้  ได้รับงบประมาณให้จัดสร้างอาคารหอสมุด เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 850 ตารางเมตร  โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2518

  • ได้รับงบประมาณปรับปรุงหอสมุด ทำให้มีเนื้อที่เพิ่มมากขึ้น ประมาณ 1,923 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 200 ที่นั่ง

  • ให้บริการยืน-คืน และสืบค้นข้อมูลด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)

  • แผนกห้องสมุดได้ย้ายไปสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอน 118 ก หน้า 27-29 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

  • มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเป็นงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานโดยรวมกันกับงานเทคโนโลยีสารนิเทศ และงานผลิตสื่อตำราเรียน แล้วเปลี่ยนเป็นงานฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ

  • งานวิทยบริการและสารสนเทศได้มีการปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใหม่เป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib