มอบสิทธิ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ตามสาขาวิชาการต่าง ๆ จำนวน 8 ฐาน เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

               ตามที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มีการบอกรับรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  บนฐานข้อมูล  Gale  eBook  จากทางสำนักพิมพ์  Gale  มาโดยตลอดตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2558  ซึ่งทางสำนักพิมพ์  GALE  ก็ได้มีการจัดอบรมการใช้งานให้กับห้องสมุดวิทยาเขตต่าง ๆ  ทั้ง  6  แห่ง  เสมอมา  จนเป็นที่สังเกตได้ว่าคณาจารย์  นิสิตนักศึกษา  นักวิจัย  ของทางมหาวิทยาลัย  ได้ให้ความสนใจในการใช้งานในรูปแบบออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น    ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นสถาบันแห่งการค้นคว้า  เรียนรู้  และวิจัย  ทางสำนักพิมพ์ ฯ  จึงขอมอบสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลวารสารวิชาการดังต่อไปนี้  จำนวน  8  ฐาน  เป็นระยะเวลา  1  ปี  (ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2562 - 30  กันยายน  2563)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

ชื่อฐานข้อมูล สาขาวิชาการ Direct  URLs
GALE OneFile : Agriculture การเกษตร https://infotrac.gale.com/itweb/thrmutsv?db=PPAG
GALE OneFile : Business บริหารธุรกิจ https://infotrac.gale.com/itweb/thrmutsv?db=ITBC
GALE OneFile : Computer Science คอมพิวเตอร์ https://infotrac.gale.com/itweb/thrmutsv?db=CDB
GALE OneFile : Diversity  Science ศิลปศาสตร์ https://infotrac.gale.com/itweb/thrmutsv?db=PPDS
GALE OneFile : Educator's Reference  Complete ครุศาสตร์ https://infotrac.gale.com/itweb/thrmutsv?db=PROF
GALE OneFile : Environmental Studies and Policy สิ่งแวดล้อม https://infotrac.gale.com/itweb/thrmutsv?db=PPES
GALE OneFile : Hospitality and Tourism การท่องเที่ยว https://infotrac.gale.com/itweb/thrmutsv?db=PPTH
GALE OneFile : Science วิทยาศาสตร์ https://infotrac.gale.com/itweb/thrmutsv?db=PPGS

          โดยฐานข้อมูลข้างต้นทั้งหมด  และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  GALE  eBooks นั้น  สามารถค้นหาร่วมกันเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น  ได้จาก  Platform  พิเศษ  ที่ชื่อว่า  GALE PowerSearch  ผ่านทาง  URL  
https://go.gale.com/ps/i.do?p=GPS&sw=w&u=thrmutsv&v=2.1&pg=BasicSearch&i...