ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนันสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

          ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้จัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ  ด้านการพัฒนางานประจำ  งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่  4  ให้กับบุคลากร  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปทราบ  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31  ตุลาคม  2562  และลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่นำเสนอผลงานได้จนถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2562  ในอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ  3,000  บาท  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมได้ที่  https://nhesse4.nida.ac.th/th/  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณศิริพร  อุหมัด  (มาเรียม)  โทร. 0  2727  3611  หรือ 08  2790  1943  คุณปภาณภณ  ปภังกรภูรินทร์ (ต้น) โทร 08  6068  8688  และคุณดารินทร์  สุขแก้ว (แอน)  โทร 0 2727 3027     หรืออีเมล  nhesse4-info@nida.ac.th  

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ :  http://nhesse4.nida.ac.th/th/