ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอิกส์ EBSCO eBooks

                   ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอิกส์ EBSCO eBooks     ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562   ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ  อาคาร 38  (อาคารหอสมุด  ) ชั้น  2   ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 2

บุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่   http://bit.ly/2LYeCPQ