ภาพบรรยากาศอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอิกส์ EBSCO eBooks   

ภาพบรรยากาศอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอิกส์ EBSCO eBooks     ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562   ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ  อาคาร 38  (อาคารหอสมุด) ชั้น  2   ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 2