สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

                            ด้วยงานวิทยบริการและสารสนเทศ ขอสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  (eBook) สำหรับอาจารย์ / นักศึกษา / บุคลากร เพื่อใช้ในประกอบการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนรู้นอกเวลาเรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อหนังสือที่ตัวแทนจำหน่ายเสนอได้ที่ https://bit.ly/33CADcH  โดยสามารถสั่งผ่านแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ดังเอกสารแนบ หรือทางช่องทางดังต่อไปนี้

                                                         E-mail       :  library@rmutsv.ac.th
                                                         Facebook  : libRMUTSV
                                                         LINE ID      :  @uyd2987y         
                             ในการนี้  งานวิทยบริการและสารสนเทศ   จึงขอความอนุเคราะห์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  (eBook)  ไปยังกับคณะและวิทยาเขตต่าง  ๆ
 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสุจารี  นพรัตน์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป  โทร ๐๘ ๔๑๙๘ ๒๓๒๓