ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเชิญชวนให้หน่วยงานร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.  2563  โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทยซื่งประสัมพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย  พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์ มีปริมาณทวีขี้นเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลดีต่ดการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทยและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
      ในการนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ได้เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น  ประจำปี  พ.ศ.  2563  ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ 30  ธีันวาคม  2563  คุณสมบัติของหนังสือที่ส่งเข้าประกวด  ต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ.  2562  รายละเอียดและใบสมัครประกวดหนังสือดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.  2563  สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  http://academic.obec.go.th