ประชาสัมพันธ์ งานวิทยบริการและสารสนเทศได้เพิ่มจุดให้บริการ Print งานฟรี

         งานวิทยบริการและสารสนเทศ ได้เพิ่มจุดให้บริการ  Print  งานฟรี  ที่ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ชั้น  1  โคต้าจำนวน  100  แผ่น/1 ภาคการศึกษา   นักศึกษาต้องนำกระดาษมาเองค่ะ