ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานและขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8

ด้วย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 (The 8th Business, Economics and Communications International Conference,2020 :BECIC2020)
หัวข้อ “Business Creativity and Innovation in the Age of Transformation” ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย ในศาสตร์ของคณะทั้ง 5 ศาสตร์วิชา พร้องทั้งสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาครัฐและเอ กชน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bec.nu.ac.th/becic2020/