**หากท่านใดประสงค์จะคืนหนังสือทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในวันที่ปิดทำการ** กรุณาส่งคืนผ่านตู้คืนหนังสือล่วงเวลา Book Drop