จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 76 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มอบจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลจุลสาร  ฉบับที่  76  ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2562  สามารถดาวน์โหลดจุลสารได้ที่   http://pr.rmutsv.ac.th/node/2170