ห้องสมุดงดให้บริการค่ะ หากประสงค์คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในวันปิดบริการ โปรดส่งคืนในตู้ คืนหนังสือล่วงเวลา Book Drop