ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย แนะนำช่องทางการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ https://elib.rmutsv.ac.th/ หรือ QR Code ได้เลยครับ