บริการยืมหนังสือออนไลน์

ห้องสมุดเปิดบริการให้ยืมหนังสือออนไลน์ 
          เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ  ในช่วงที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ห้องสมุดมีบริการ ยืมหนังสือผ่านทางออนไลน์ จากระบบ OPAC http://opac.rmutsv.ac.th/   ผู้ยืมสามารถรับตัวหนังสือได้  โดยผ่านการติดต่อจากเจ้าหน้าที่งานบริการ ให้มารับได้ที่ ณ จุดรับหนังสือที่จัดเตรียมไว้บริเวณหน้าห้องสมุดอาคาร 38 ตามวันเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการใช้บริการ

1.  ผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บการสืบค้น   http://opac.rmutsv.ac.th/
2.  พิมพ์ชื่อหนังสือที่ต้องการแล้วคลิกค้นหาเลือกหนังสือ ที่ต้องการแล้ว “Capture” หน้าจอโทรศัพท์ หรือ “Print Screen” จากคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค
3.  แจ้งความประสงค์ผ่าน Facebook messenger โดยแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และส่งภาพ “Capture” หน้าจอ ไปยัง Facebook ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย  URL : http://www.facebook.com/libRMUTSV
4.  รับหนังสือโดยแสดงหลักฐานบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน มารับหนังสือ ณ จุดรับบริการที่หน้าประตูห้องสมุด อาคาร 38 

การตรวจสอบการยืม
ผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บ ผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย URL : http://www.facebook.com/libRMUTSV

*** สอบถามข้อมูลการยืมเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ***   งานวิทยบริการและสารสนเทศ (หอสมุด) โทรศัพท์ 0-74-317-100 ต่อ 1164