รายชื่อหนังสือและคู่มือการใช้งาน EBSCO eBook

                                                                                                     รายชื่อหนังสือ

No eISBN Title Author Publisher Year Subject Dicrect URL
1 9780124166134 Laboratory Animal Medicine  Fox, James G. Academic Press 2015 MEDICAL / Veterinary Medicine / General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Agriculture / Animal Husbandry http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=593422
2 9781118828113
 
Pathology of Pet and Aviary Birds  Schmidt, Robert E. Wiley-Blackwell 2015 MEDICAL / Veterinary Medicine / Small Animal http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1025214
3 9780128092194 Pathology of Wildlife and Zoo Animals  Terio, Karen A. Academic Press 2018 MEDICAL / Veterinary Medicine / General, SCIENCE / Life Sciences / Ecology, SCIENCE / Life Sciences / Anatomy & Physiology, SCIENCE / Life Sciences / Zoology / General, SCIENCE / Life Sciences / Zoology / Mammals, SCIENCE / Life Sciences / Zoology / Ornithology http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1144978
4 9780128114117 Veterinary Toxicology  Gupta, Ramesh C. Academic Press 2018 MEDICAL / Veterinary Medicine / General, MEDICAL / Toxicology http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1572317
5 9780323443098 Equine Internal Medicine - E-Book  Reed, Stephen M. Saunders 2018 MEDICAL / Veterinary Medicine / Equine http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1623808
6 9781118280263 Veterinary Epidemiology  Thrusfield, M. V. Wiley-Blackwell 2018 MEDICAL / Veterinary Medicine / General http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1713323
7 9781119350903 Diseases of Swine  Zimmerman, Jeffrey J. Wiley-Blackwell 2019 MEDICAL / Veterinary Medicine / Food Animal http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2091775

/site/sites/default/files/upload/campus-upload/u123/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20EBSCO%20Book.pdf