ประชาสัมพันธ์โครงการ ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ Britannica by SE-EDUCATION

              เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่การเรียน การสอน ไม่สามารถทำได้ตามปกตินี้ ทางสำนักพิมพ์ Britannica ร่วมกับ ซีเอ็ดฯ ได้เปิดฐานข้อมูลให้กับโรงเรียนได้ใช้เป็นกรณีพิเศษ    ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัยและอาจารย์โดยอาจารย์สามารถเข้าไปเตรียมการ สอนได้โดยใช้ข้อมูล  ภาพ  วิดีโอ ฯลฯ  ที่มีความน่าเชื่อถือ  พร้อมทั้งเปิดให้นิสิต  นักศึกษา  สามารถเข้ามาใช้งานเพื่อสืบค้นและใช้ศึกษาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
  ด้านล่างนี้เป็นวิธิการใช้งาน  

ทางทีมฯ  รบกวนขอข้อมูล  ดังนี้  เพื่อ  set  username/password  ให้เป็นกรณีพิเศษ
     ชื่อ-ที่อยู่โรงเรียน
     ชื่อผู้ติดต่อ พร้อมอีเมล์
     จำนวนนักเรียน
     ทั้งนี้สามารถ เข้าร่วมโครงการฯ  ได้โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดลงบนแบบฟอร์มหรือส่งข้อมูลตาม  QR  Code

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  https://drive.google.com/file/d/1wdQRWQyWLPvwIPpI7kcwmHLepiXO1VjC/view?usp=sharing