วันที่ 16 เมษายน 2563 คณะกรรมการ5ส+ ภายในหน่วยงาน เข้าทำการตรวจกิจกรรม 5ส+ ระดับหน่วยงาน