หลัก 5 อ ดูแลผู้สูงอายุ ยุค COVID 19

  หลัก 5 อ.ดูแลผู้สูงอายุ ยุคcovid19
  อ ที่  1  อาหาร
  อ ที่  2  อารมณ์
  อ ที่  3  ออกกำลังกาย
  อ ที่  4  เอนกายพักผ่อน
  อ ที่  5  ออกห่างจากสังคม

ข้อมูลจาก  :  กระทรวงสาธารณสุข