วิชาโควิด-19 ฝึกลูกคิดเพื่อส่วนรวม

ลองเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด-19 มาเป็นวิชาโควิด-19
ฝึกเด็กๆ ให้คิดกันค่ะ ในวิกฤตนี้ทุกคนประสบปัญหา
จะทำอย่างไรให้สังคมรอดไปด้วยกัน มาชวนกันคิด
ฝึกลูกคิดเพื่อส่วนรวม

ข้อมูลจาก :   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)